Europos Komisija padidino viršutinę Covid paramos ribą žemės ūkyje iki 225 000 eur

Valstybės pagalba. Europos Komisija pratęsė ir dar labiau išplėtė laikinosios sistemos taikymą, kad paremtų ekonomiką per koronaviruso protrūkį

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Briuselis, 2021 m. sausio 28 d.

Europos Komisija nusprendė pratęsti laikinosios valstybės pagalbos sistemos, priimtos 2020 m. kovo 19 d. ir skirtos ekonomikai remti reaguojanti į koronaviruso protrūkį, taikymą iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija taip pat nusprendė išplėsti laikinosios sistemos taikymo sritį: padidinti joje nustatytas viršutines ribas ir sudaryti sąlygas tam tikras grąžinamąsias priemones iki kitų metų pabaigos konvertuoti į tiesiogines dotacijas.

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager pareiškė: „Koronaviruso protrūkis tęsiasi ilgiau, nei visi tikėjomės, todėl reikia toliau užtikrinti, kad valstybės narės įmonėms galėtų teikti reikiamą paramą jam įveikti. Šiandien laikinosios sistemos taikymą pratęsėme iki metų pabaigos. Taip pat padidinome tam tikrų laikinojoje sistemoje nustatytų priemonių viršutines ribas ir suteikėme paskatų naudoti grąžinamąsias priemones: tam tikras paskolas ir kitas grąžinamąsias priemones leidome vėliau konvertuoti į tiesiogines dotacijas. Tokiu būdu sudarome sąlygas valstybėms pasinaudoti visomis valstybės pagalbos taisyklėse nustatytomis lankstumo galimybėmis, kad jos galėtų paremti savo ekonomiką, ir kartu apribojame konkurencijos iškraipymus.“

Laikinosios sistemos taikymo pratęsimas

Komisija nuolat vertina poreikį toliau tikslinti laikinąją sistemą. Laikinoji sistema turėjo baigti galioti 2021 m. birželio 30 d., išskyrus rekapitalizavimo priemones, kurios gali būti taikomos iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad koronaviruso protrūkis užsitęsė, taip pat į jo raidą, šiandienos pakeitimu visų laikinojoje sistemoje nustatytų priemonių, įskaitant rekapitalizavimo priemones, taikymas pratęsiamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Padidintos viršutinės ribos

Atsižvelgiant į nuolatinį ekonominį neapibrėžtumą ir vyriausybių pratęstas ekonominės veiklos ribojimo priemones, kuriomis siekiama sustabdyti viruso plitimą, šiandienos pakeitimu taip pat padidinamos laikinojoje sistemoje nustatytų tam tikrų paramos priemonių viršutinės ribos.

  • Pagal laikinąją sistemą teikiamos ribotos pagalbos ankstesnės viršutinės ribos vienai įmonei dabar faktiškai padvigubinamos (atsižvelgiant į de minimis paramos prieinamumą). Naujosios viršutinės ribos yra: 225 000 EUR vienai pirminės žemės ūkio gamybos įmonei (buvo 100 000 EUR), 270 000 EUR vienai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei (buvo 120 000 EUR) ir 1,8 mln. EUR vienai bet kurio kito sektoriaus įmonei (buvo 800 000 EUR). Kaip ir anksčiau, šią pagalbą galima derinti su de minimis pagalba, sudarančią iki 200 000 EUR vienai įmonei (iki 30 000 EUR vienai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei ir iki 25 000 EUR vienai žemės ūkio sektoriaus įmonei) per trejų finansinių metų laikotarpį, laikantis atitinkamų de minimis pagalbos teikimo reikalavimų.
  • Ypač nuo koronaviruso krizės nukentėjusioms įmonėms, kurių apyvarta per tinkamą finansuoti laikotarpį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., sumažėjo bent 30 %, galima padėti padengti dalį pastoviųjų išlaidų, kurių jos nepadengia iš savo pelno, skiriant valstybės pagalbą, sudarančią iki 10 mln. EUR vienai įmonei (buvo 3 mln. EUR).

Grąžinamųjų priemonių konvertavimas į tiesiogines dotacijas

Komisija valstybėms narėms taip pat leis pagal laikinąją sistemą suteiktas grąžinamąsias priemones (pvz., garantijas, paskolas, grąžintinus avansus) iki 2022 m. gruodžio 31 d. konvertuoti į kitų formų pagalbą, pavyzdžiui, tiesiogines dotacijas, su sąlyga, kad bus laikomasi laikinosios sistemos sąlygų. Iš principo, atliekant tokį konvertavimą negalima viršyti naujųjų ribotos pagalbos viršutinių ribų (225 000 EUR vienai pirminės žemės ūkio gamybos įmonei, 270 000 EUR vienai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei ir 1,8 mln. EUR vienai bet kurio kito sektoriaus įmonei). Taip siekiama skatinti valstybes nares kaip pagalbą visų pirma rinktis grąžinamąsias priemones.

Laikinas visų šalių išbraukimas iš parduotinos rizikos šalių sąrašo pagal Trumpalaikio eksporto kredito draudimo komunikatą

Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad apskritai vis dar nepakanka privačių pajėgumų, kad būtų apdrausta visa ekonomiškai pagrįsta rizika, susijusi su eksportu į šalis, kurios yra įtrauktos į parduotinos rizikos šalių sąrašą, šiuo pakeitimu numatoma laikiną visų šalių išbraukimą iš parduotinos rizikos šalių sąrašo pagal Trumpalaikio eksporto kredito draudimo komunikatą pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. (dabar jis galioja iki 2021 m. birželio 30 d.).

Bendroji informacija apie laikinąją sistemą ir tęsiamą darbą siekiant paremti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies b punktu, 2020 m. kovo 19 d. Komisija priėmė naują laikinąją valstybės pagalbos sistemą, skirtą ekonomikai remti reaguojant į koronaviruso protrūkį. Laikinoji sistema pirmą kartą iš dalies pakeista 2020 m. balandžio 3 d.: suteikta daugiau galimybių teikti viešąją paramą produktų, reikalingų kovai su koronaviruso protrūkiu, moksliniams tyrimams, bandymams ir gamybai, darbo vietų apsaugai ir tolesnėms ekonomikos rėmimo priemonėms. 2020 m. gegužės 8 d. sistema buvo dar kartą iš dalies pakeista siekiant sudaryti sąlygas taikyti rekapitalizavimo ir subordinuotosios skolos priemones, o 2020 m. birželio 29 d. – siekiant toliau remti labai mažas, mažąsias ir veiklą pradedančias įmones ir paskatinti privačias investicijas. 2020 m. spalio 13 d. Komisija priėmė ketvirtąjį pakeitimą, kuriuo pratęstas laikinosios sistemos taikymas ir sudarytos sąlygos naudoti pagalbą nuo krizės nukentėjusių įmonių pastoviųjų išlaidų daliai padengti.

Laikinoji sistema parengta atsižvelgiant į tai, kad didelių sutrikimų patiria visos ES ekonomika. Valstybėms narėms ši sistema sudaro sąlygas naudotis visomis valstybės pagalbos taisyklėse numatytomis lankstumo galimybėmis, kad jos galėtų remti ekonomiką, ir kartu ja mažinami neigiami padariniai, paveikiantys vienodas veiklos sąlygas bendrojoje rinkoje.

Be to, Europai pereinant nuo krizės valdymo prie ekonomikos gaivinimo, valstybės pagalbos kontrolė taip pat padės įgyvendinti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir sudarys tam palankesnes sąlygas. Atsižvelgdama į tai, Komisija 2020 m. gruodžio 21 d. paskelbė kelis valstybės pagalbos orientacinius šablonus, skirtus kelių rūšių investiciniams projektams pagal Komisijos 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos pavyzdines Europos iniciatyvas. Tie šablonai skirti padėti valstybėms narėms parengti su ES valstybės pagalbos taisyklėmis suderintus nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus. Komisija prioritetine tvarka įvertins visus pranešimus apie valstybės pagalbą, gautus iš valstybių narių įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Be to, valstybės narės, ketinančios keisti esamas pagalbos priemones, siekdamos jų taikymą pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d., padidinti jų biudžetus ar jas suderinti su šiandien iš dalies pakeista laikinąja sistema (įskaitant didesnes vienai įmonei nustatytas viršutines ribas), apie tokius pakeitimus gali pranešti teikdamos vieną bendrą pranešimą. Taip sumažės valstybėms narėms tenkanti administracinė našta.


Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Tilto g. 35-6, 01101 Vilnius

Tel. +37052122248
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

A/S LT334010042400033443
Luminor bankas, Banko kodas 40100

Visos teisės saugomos LŽŪBA © 2020