Skip to main content

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dėl paramos pieno sektoriui skirstymo kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija įsitikinusi, kad žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 3D-566 patvirtintų 2023 m. išimtinių paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių pagrindu paskirsčius finansinę paramą, skirtą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2023/1465 (toliau – Reglamentas), žemės ūkio sektoriams, o konkrečiai – Lietuvos pieno gamintojams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį pieno gamintojų ekonominiam gyvybingumui, bus nepataisomai iškreipta pieno gamintojų rinka ir diskriminuojama didelė dalis pieno gamintojų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Reglamentu, parama yra skiriama nukentėjusiems žemės ūkio sektoriams, o ne atskiriems jo sektoriaus dalyviams. Vadovaujantis Reglamento 1 straipsnio 2 dalimi valstybės narės naudoja nurodytas sumas priemonėms, kuriomis siekiama kompensuoti labiausiai paveiktų sektorių ūkininkų ekonominius nuostolius. Pagal to paties straipsnio 3 dalį Priemonės taikomos remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, kuriais atsižvelgiama į nukentėjusių ūkininkų patirtus ekonominius nuostolius ir užtikrinama, kad išmokos neiškraipytų rinkos arba konkurencijos.

Taisyklėse numatyti finansinės paramos skyrimo kriterijai yra diskriminaciniai, neobjektyvūs ir iškreipiantys rinką, nes:
1) vadovaujantis Taisyklėmis paramą gaus tik pieno supirkėjams pieną parduodantys ūkininkai (Taisyklių 4.3 papunktis), kas reiškia, kad savarankiškai pieną ir pieno produkciją pardavinėjantys ūkininkai iš paramos gavimo yra visiškai eliminuojami;
2) parama skiriama tik tiems pieno gamintojams, kurie 2023 m. balandžio-birželio mėn. laikotarpiu pardavinėjo pieną už ne didesnę supirkimo kainą nei 40 ct už žalio pieno kg arba ne didesnę nei 45 ct už žalio pieno kg, jeigu ūkiai 2023 m. rugpjūčio 1 d. turėjo ekologinio gamybos ūkio sertifikatą žalio pieno gamybai (Taisyklių 4.4 papunktis), kas reiškia, jog į geresnę pieno kokybę investuojantys pieno gamintojai, kurie gali pieno kg rinkoje parduoti didesne kaina nei atitinkamai 40 ct arba 45 ct, yra visiškai eliminuojami iš Reglamentu skiriamos paramos gavimo proceso;
3) Taisyklių 6.1-6.4 papunkčiuose nustatomi absoliučiai diskriminaciniai paramos skiriami dydžiai, nes pagal šiuos dydžius didesnį karvių skaičių laikantys gamintojai gauna didesnį paramos dydį, kas nėra objektyvu, nes sunkumus patyrė visi pieno gamintojai nepriklausomai nuo turimų pieninių karvių skaičiaus.

Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo Įsakymo 4.4 nurodytu laikotarpiu parduotos vidutinės pieno kainos, laikomų karvių skaičiaus ar kitų Taisyklėse nurodytų paramos skyrimo kriterijų, absoliučiai visi Lietuvos pieno gamintojai patyrė sunkumų tiek dėl COVID-19 karantino ribojimų, tiek dėl pakilusių žaliavų, pašarų ir kuro kainų bei kitų padidėjusių kaštų. Manytina, kad siekiant nediskriminuoti pieno gamintojų sektoriaus dalyvių bei tinkamai įgyvendinti Reglamento tikslus Taisyklėse turi būti nustatyti objektyvūs kriterijai, kuriais vadovaujantis nebūtų diskriminuojamas nei vienas pieno gamintojas ir nebūtų iškreipta rinka. Objektyvus kriterijus gali būti laikomų pieninių karvių skaičius.

Skundu, pateiktu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, prašoma pripažinti Įsakymą prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones bei laikinai stabdyti Įsakymo galiojimą iki kol bus išnagrinėta byla dėl įsakymo teisėtumo.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija prašo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro geranoriško bendradarbiavimo ir Įsakymo galiojimą sustabdyti iki kol bus išnagrinėta byla dėl Įsakymo ir juo patvirtintų Taisyklių teisėtumo ir atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. Priešingu atveju galimai neteisėtų Taisyklių pagrindu išmokėjus paramą, bus itin sunku išmokėtus pinigus susigrąžinti bei atitaisyti Lietuvos pieno gamintojų sektoriui padaryti konkurencinę ir diskriminacinę žalą.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija